ພະນັກງານ ບຸກຄະລາກອນ 01 ຕຳແໜ່ງ (ປະຈຳຢູ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງຽບ 3ເອ)

Full time
ເມືອງ ຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
Posted 12 months ago

Job Features

Job Categoryພະນັກງານ ບຸກຄະລາກອນ ປະຈຳຢູ່ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນໍ້າງຽບ 3ເອ (ເມືອງ ຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ)

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.