ພະນັກງານ ບຸກຄະລາກອນ 01 ຕຳແໜ່ງ (ປະຈຳຢູ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງຽບ 3ເອ)

Full time
ເມືອງ ຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
Posted 4 months ago

Job Features

Job Categoryພະນັກງານ ບຸກຄະລາກອນ ປະຈຳຢູ່ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນໍ້າງຽບ 3ເອ (ເມືອງ ຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ)

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.