ພະນັກງານ ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນພາຫານະ 1 ຕຳແໜ່ງ (ປະຈຳຢູ່ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ 3 ເມືອງ ພູວົງ, ແຂວງ ອັດຕະປື)

Full time
ແຂວງ ອັດຕະປື, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກົງ 3 ເມືອງ ພູວົງ
Posted 10 months ago

ຄຸນນະວຸດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງຜູ້ສະໝັກ

 • ສ້າງເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ຂອງພາຫະນະທັງໝົດ ຂອງເຂື່ອນ;
 • ຄຸ້ມຄອງການບຳລຸງຮັກສາພາຫະນະທັງໝົດ ຂອງເຂື່ອນ ເຊັ່ນ: ສະພາບເຕັກນິກ, ປະຫວັດການສ້ອມແປງຕ່າງໆ ພ້ອມເຮັດບົດລາຍງານຕໍ່ ຫົວໜ້າຝ່າຍ ຫ້ອງການບໍລິຫານ;
 • ຕິດຕາມກວດເຊັກເອກະສານສຳຄັນ ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ພາຫະນະທັງໝົດ ຂອງເຂື່ອນ ເຊັ່ນ: ທະບຽນລົດ, ໃບເສຍຄ່າທາງ, ກວດກາເຕັກນິກ, ໃບອະນຸຍາດແລ່ນລົດ, ປະກັນໄພລົດ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ເຮັດບົດລາຍງານ ການສ້ອມແປງ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານພິເສດ ໃນກໍລະນີພາຫະນະເກິດອຸປະຕິເຫດ ຕໍ່ຫົວໜ້າຝ່າຍ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ;
 • ປະສານງານກັບ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອດຳເນີນການໄກ່ເກ່ຍຄະດີ;
 • ສະໜອງຂໍ້ມູນພາຫະນະ ຂອງເຂື່ອນ ໃຫ້ແກ່ທີມງານກວດສອບ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານ ຕາມມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອາຍຸເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາຫະນະທັງໝົດພາຍໃນເຂື່ອນ;
 • ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ.

ຄຸນນະວຸດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງຜູ້ສະໝັກ

 • ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ມີປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 2 ປີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕຳແໜ່ງ;
 • ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດສື່ສານ ພາສາອັງກິດໄດ້ທັງການປາກເວົ້າ ແລະ ຂີດຂຽນ;
 • ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃນການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງໜ້າວຽກ ແລະ ວາງແຜນວຽກ;
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານຈັດການວຽກ ທີ່ນອກເໜືອຄວາມຮັບຜິດຊອບ;
 • ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ, ມີທັກສະດ້ານການສື່ສານ ທັງທາງປາກເວົ້າ ແລະ ການຂຽນ;
 • ເປັນຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິໃນແງ່ບວກ ແລະ ມີແນວຄິດທາງບວກ ແລະ ມີແນວຄິດສ້າງສັນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ;
 • ມີຄວາມສາມາດ ໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ ໂດຍສະເພາະ MS Words, MS Excel, Power point, Email, …
 • ສາມາດເດີນທາງ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກ ຕົວເມືອງໄດ້;
 • ຜູ້ສະໝັກທີ່ເປັນຄົນພື້ນທີ່ ຫຼື ແຂວງໃກ້ຄຽງ ຍິ່ງເປັນການດີ.

ປິດຮັບສະໝັກໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019

ຖ້າວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນຕຳແໜ່ງນີ້, ກະລຸນາດາວໂຫຼດແບບຟອມ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄື: ໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ, ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ CV, ຮູບຖ່າຍ, ໃບຄະນະແນນ, ໃບຜ່ານງານແລ້ວສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ທີ່: HR@csenergy.la ຫຼື ສົ່ງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂທ: 021​ 417789 ແລະ 030​ 5594492.
ຜູ້ທີ່ຜ່ານການພິຈາລະນາ ຈະຖືກຕິດຕໍ່ມາສຳພາດໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ແລະ ເອກະສານທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາຈະບໍ່ສາມາດຂໍຄືນໄດ້.

Download form

Job Features

Job Categoryພະນັກງານ ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນພາຫານະ

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.