ນ້ຳງຽບ 3ເອ

 ທີ່ຕັ້ງ:ບ້ານ ນາສີ, ເມືອງ ຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

$102 ລ້ານ

ມູນຄ່າໂຄງການ

44 ເມກາວັດ

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

144 ຈີກາວັດໂມງ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

30 ແມັດ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

1.8 ກມ2

ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ

ມູນຄ່າໂຄງການ $102 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຈຊພ 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 44 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 144 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 36.70 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 150 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສ x 5 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 336 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 1,320 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 14 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 13.85 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 1.8 ກມ2
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 1,050 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 1048 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ເຂື່ອນດິນ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 30 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 110 ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອາຄານນ້ຳຕົກ
ປະເພດ ຄອງເປີດ ແລະ ບັອກຄັນເວີດ
ຄວາມຍາວ 1,100 ແມັດ
ຄອງເປີດ 600 ແມັດ
ບັອກຄັນເວີດ 500 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 1:1,000
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ 1
ເສັ້ນຜ່າກາງ 3.00 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 450 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ ປະຕູເຫູັກແບບສີ່ຫຼ່ຽນ
ຈຳນວນປະຕູ 2
ອັດຕາການໄຫຼ ປ່ອຍນ້ຳສູງສຸດ 450 ມ³/ວິນາທີ
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າ (ບໍ່ມີ)
ປະເພດ
ອັດຕາການໄຫຼ
ເສັ້ນຜ່າກາງ
ຄວາມຍາວ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ (ບໍ່ມີ)
ປະເພດ
ຄວາມຍາວ
ສະຖານີແຈ້ງ 115 ກິໂລໂວນ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ 904.60 m a.s.l.
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ 45ແມັດ x 54ແມັດ
ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 44 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 5
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສເເກ່ນຕັ້ງ3 ແກນນອນ2
ອັດຕາການປ່ອຍນ້ຳສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 34 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ 901.60 m a.s.l
ສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລວັດ
ສະຖານີ ນາຮໍ້
ຄວາມຍາວ 3 ກມ
ຈຳນວນວົງຈອນ 1
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 240 ມມ2