ເຊນ້ຳນ້ອຍ 1

 ທີ່ຕັ້ງ:ບ້ານ ແບ່ງພູຄຳ, ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື

$36.86 ລ້ານ

ມູນຄ່າໂຄງການ

14.8 ເມກາວັດ

ກຳລັງຕິດຕັ້ງ

80 ຈີກາວັດໂມງ

ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

7 ແມັດ

ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ

6.0 ຮມ

ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ

ມູນຄ່າໂຄງການ $36.86 ລ້ານ
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຈຊພ 100%
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 14.8 ເມກາວັດ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 80 ຈີກາວັດໂມງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 24 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ 75 ແມັດ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າລາວ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ 1,284 ກມ2
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 2,600 ມມ
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 53 ມ³/ວິນາທີ
ອ່າງເກັບນໍ້າ 0.21 ລ້ານ ມ3
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ 6.0 ຮມ
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ 252 m a.s.l
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ 249 m a.s.l
ເຂື່ອນຫຼັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີກກຣາວີຕີ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ 7 ແມັດ
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 100 ແມັດ
ລະດັບຂອງສັນເຂື່ອນ 252 m a.s.l
ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອຸມົງສົ່ງນໍ້າ
ປະເພດ ຄອງເປີດ
ຄວາມຍາວ 1,832 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 0.16
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ທໍ່ຄອນກຣີດ
Design Discharge
ເສັ້ນຜ່າກາງ 4.3ແມັດ x 5.3ແມັດ ຊົງເກີບ
ຄວາມຍາວ 1,938ແມັດ
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ
ປະເພດ ປະຕູ
ຈຳນວນປະຕູ 5
ອັດຕາການໄຫຼ 1970  m3/s
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ
ປະເພດ ທໍ່ເຫຼັກ
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ 2
ເສັ້ນຜ່າກາງ 1.6 ແມັດ
ຄວາມຍາວ 281 ແມັດ
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ 7.7%
ສະຖານີສາຍສົ່ງ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ 175.3 masl
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ 24ແມັດ x 52ແມັດ
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ
ປະເພດ ຄອນກຣີດ
ຄວາມຍາວ 11.5 ແມັດ
ເຮືອນຈັກ
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 14.8 ເມກາວັດ
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ 2
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ ຟຣານຊິສເເກນຕັ້ງ
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ 24 ມ³/ວິນາທີ
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ 175.3 m a.s.l
ສາຍສົ່ງ
ສະຖານີ ສະຖານີ ໜອງບົງ
ຄວາມຍາວ 32 ກມ
ປະເພດສາຍສົ່ງ ສາຍສົ່ງວົງຈອນດ່ຽວ
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ 185 ມມ2