ຄະນະທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງ
ທີ່ປຶກສາກິຕິມະສັກ
ທ່ານ ຈອນ ຄ໋ອກຄຼອບ
ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ
ທ່ານ ຫັດສະດີ ສີສຸລາດ
ທີ່ປຶກສາ