ຄະນະທີ່ປຶກສາ

ທ່ານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງ
ກໍາມະການ ທີ່ປຶກສາ
ທ່ານ ຊູຊູມຸ ມະຣຸຍະມາ
ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ