ຄຳຂວັນ

ພະລັງງານສະອາດ ພາຊາດຈະເລີນ

ວິໄສທັດ

ເປັນຜູ້ນຳໃນ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາພະລັງງານທີ່ສະອາດ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ AEC

ພາລະກິດ

1. ສະໜັບສະໜູນ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ດ້ານພະລັງງານຂອງລັດຖະບານ ໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

2. ເນັ້ນໜັກ ແລະ ຍຶດໝັ້ນ ການບໍລິຫານງານຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.

3. ດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ທ່ຽງທຳ,ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຜູ້ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

4. ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນຄົງ.