ບຸກຄະລາກອນ

ບຸກຄະລາກອນ ແມ່ນກຳລັງຕົ້ນຕໍ ໃນການຂັບເຄື່ອນອົງກອນ. ດັ່ງນັ້ນ ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ທຸກລະດັບ ແມ່ນເປັນປັດໄຈຫຼັກ ທີ່ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈຳກັດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ເປັນຮູບປະທຳ ຄື:

  ຄັດເລືອກພະນັກງານ ເພື່ອສືບທອດ-ປ່ຽນແທນ.

  ສຸ່ມງົບປະມານເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

  ສະໜັບສະໜູນ ພະນັກງານ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ວຽກຮອບດ້ານຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອຮັບປະກັນ ລະບົບການເຮັດວຽກພາຍໃນອົງກອນໃຫ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

  ສ້າງແຜນຝຶກອົບຮົມ ພະນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະໝໍ່າສະເໝີ.

ຄຽງຄູ່ກັບການຍົກລະດັບພະນັກງານ ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ. ເປີດກວ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພະນັກງານ ໄດ້ສະແດງຄໍາຄິດ ຄໍາເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນວັດທະນະທຳອົງກອນໃນອະນາຄົດ.