ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

CSE Building, ຖະໜົນ ໜອງບອນ, ໜ່ວຍ 8,
ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ
ໂທ: (+856 021) 417788, 417789
ອີເມວ: headoffice@csenergy.la

Brochure