Job Archives

ໜ້າວຽກຫຼັກ ສ້າງ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຮັບ-ລາຍ​ຈ່າຍ​ປະ​ຈຳ​ວັນ ສົ່ງ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້ ວິ​ຊາ​ການ​ບັນ​ຊີ​ຢູ່ CSE ຫ້ອງ​ການ ສຳນັກງານໃຫຍ່; ແນະ​ນຳ​ວິ​ທີ​ການ​ປະ​ກອບ​ເອ​ກະ​ສານ​ຈັດ​ຊື້​-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ພະ​ແນກ​ຕ່າງໆ​ພາຍ​ໃນ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ກົງ 2; ສະຫຼຸບ ບັນ​ຊີ ​ລາຍ​ຮັບ-ລາຍ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົດ​, ເງິນ​ຝາກ​ທະ​ນາ​ຄານ​ພ້ອມ​ທັງ​ຕິດ​ຄັດ​ບິນ​ຮັບ-ຈ່າຍ ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່ບໍ​ລິ​ສັດ […]

Read More

Full time
ປະຈຳຢູ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Posted 10 ເດືອນ ago

ໜ້າວຽກຫຼັກ ເລືອກລາຍການ ແລະ ກວດສອບເອກະສານຈາກຝ່າຍຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນງານການກວດສອບ (Consolation and preparation of Annual report or audit working paper); […]

Read More

Full time
ປະຈຳຢູ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Posted 10 ເດືອນ ago

ໜ້າວຽກຫຼັກ ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິ ບັນດາລາຍການ ທີ່ສະເໜີຂໍອອກລາຍຈ່າຍຜ່ານຝ່າຍການເງິນ. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິ ບັນດາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຝ່າຍ ແລະ ບັນດາເຂື່ອນ. ຕິດຕາມ […]

Read More

Full time
ປະຈຳຢູ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Posted 10 ເດືອນ ago

ໜ້າວຽກຫຼັກ ທົບທວນບັນດາສັນຍາທຸລະກິດ ແລະ ເອກະສານທຸລະກິດອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເອກະສານທັງຫມົດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍ; ຕີຄວາມໝາຍບັນດາກົດຫມາຍ, ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ກົດລະບຽບ ສໍາລັບບຸກຄົນ ແລະ ທຸລະກິດ; ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ຖືກຕ້ອງ […]

Read More

Full time
Based on Head office Vientiane capital
Posted 12 ເດືອນ ago

Download form

Read More

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ • ກວດກາເອກະສານ ກ່ອນມີການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ກ່ອນຈະຊຳລະເງິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ; • ປະສານງານ ກັບບັນຊີສຳນັກງານໃຫຍ່ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ; • ສະຫຼຸບເອກະສານ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ພ້ອມທັງຕິດຄັດບິນຈ່າຍ ສົ່ງໃຫ້ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້; […]

Read More

ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: • ເລືອກລາຍການ ແລະ ກວດສອບເອກະສານຈາກຝ່າຍຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນງານການກວດສອບ; • ປະຕິບັດຕາມກົດບັດການກວດສອບ, ມາດຕະຖານບັນຊີ (IAS ຫຼື IFRS) ແລະ […]

Read More